Chúc mừng năm mới 2016 với việc trang trí pháo hoa cho Blogger

Loading...
Chính thức đã bước vào năm 2016 với cái tết Tây hoành tráng bằng những màn bắn pháo hoa ở những thành phố lớn như: Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn. Còn tết âm lịch, tết của dân tộc Việt Nam thì sao? Cộng đồng Blogger có trang trí gì cho những ngôi nhà nhỏ của mình trong dịp này?
Một thủ thuật rất hấp dẫn sẽ giúp bạn trang trí cho blog của mình trở nên đúng dịp nhất khi có những màn bắn pháo trực tiếp ngay trên chính blog của mình.
Chúc mừng năm mới 2016 với việc trang trí pháo hoa cho Blogger

Hướng dẫn thêm pháo hoa để chúc mừng năm mới 2016 cho Blogger


  • Bước 1: Vào bảng điều khiển Blogger 
  • Bước 2: Chọn BỐ CỤC (layout) -> Thêm widget (Add a widget) -> HTML/Javascript
  • Bước 3: Dán code dưới đây vào tiện ích đó
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var bits=80; // how many bits
var speed=33; // how fast - smaller is faster
var bangs=5; // how many can be launched simultaneously (note that using too many can slow the script down)
var colours=new Array("#03f", "#f03", "#0e0", "#93f", "#0cf", "#f93", "#f0c"); 
//                     blue    red     green   purple  cyan    orange  pink

var bangheight=new Array();
var intensity=new Array();
var colour=new Array();
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var stars=new Array();
var decay=new Array();
var swide=800;
var shigh=600;
var boddie;

if (typeof('addRVLoadEvent')!='function') function addRVLoadEvent(funky) {
  var oldonload=window.onload;
  if (typeof(oldonload)!='function') window.onload=funky;
  else window.onload=function() {
    if (oldonload) oldonload();
    funky();
  }
}

addRVLoadEvent(light_blue_touchpaper);

function light_blue_touchpaper() { if (document.getElementById) {
  var i;
  boddie=document.createElement("div");
  boddie.style.position="fixed";
  boddie.style.top="0px";
  boddie.style.left="0px";
  boddie.style.overflow="visible";
  boddie.style.width="1px";
  boddie.style.height="1px";
  boddie.style.backgroundColor="transparent";
  document.body.appendChild(boddie);
  set_width();
  for (i=0; i<bangs; i++) {
    write_fire(i);
    launch(i);
    setInterval('stepthrough('+i+')', speed);
  }
}}
function write_fire(N) {
  var i, rlef, rdow;
  stars[N+'r']=createDiv('|', 12);
  boddie.appendChild(stars[N+'r']);
  for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) {
    stars[i]=createDiv('*', 13);
    boddie.appendChild(stars[i]);
  }
}
function createDiv(char, size) {
  var div=document.createElement("div");
  div.style.font=size+"px monospace";
  div.style.position="absolute";
  div.style.backgroundColor="transparent";
  div.appendChild(document.createTextNode(char));
  return (div);
}
function launch(N) {
  colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
  Xpos[N+"r"]=swide*0.5;
  Ypos[N+"r"]=shigh-5;
  bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
  dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
  if (dX[N+"r"]>1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";
  else if (dX[N+"r"]<-1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";
  else stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";
  stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];
}
function bang(N) {
  var i, Z, A=0;
  for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) { 
    Z=stars[i].style;
    Z.left=Xpos[i]+"px";
    Z.top=Ypos[i]+"px";
    if (decay[i]) decay[i]--;
    else A++;
    if (decay[i]==15) Z.fontSize="7px";
    else if (decay[i]==7) Z.fontSize="2px";
    else if (decay[i]==1) Z.visibility="hidden";
    if (decay[i]>1 && Math.random()<.1) {
       Z.visibility="hidden";
       setTimeout('stars['+i+'].style.visibility="visible"', speed-1);
    }
    Xpos[i]+=dX[i];
    Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);

  }
  if (A!=bits) setTimeout("bang("+N+")", speed);
}
function stepthrough(N) { 
  var i, M, Z;
  var oldx=Xpos[N+"r"];
  var oldy=Ypos[N+"r"];
  Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];
  Ypos[N+"r"]-=4;
  if (Ypos[N+"r"]<bangheight[N]) {
    M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
    intensity[N]=5+Math.random()*4;
    for (i=N*bits; i<bits+bits*N; i++) {
      Xpos[i]=Xpos[N+"r"];
      Ypos[i]=Ypos[N+"r"];
      dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
      dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
      decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
      Z=stars[i];
      if (M<colours.length) Z.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];
      else if (M<2*colours.length) Z.style.color=colours[colour[N]];
      else Z.style.color=colours[i%colours.length];
      Z.style.fontSize="13px";
      Z.style.visibility="visible";
    }
    bang(N);
    launch(N);
  }
  stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";
  stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";
window.onresize=set_width;
function set_width() {
  var sw_min=999999;
  var sh_min=999999;
  if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
    if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
    if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
  }
  if (typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) {
    if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
    if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
  }
  if (document.body.clientWidth) {
    if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
    if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
  }
  if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
    sw_min=800;
    sh_min=600;
  }
  swide=sw_min;
  shigh=sh_min;
}
// ]]>
</script><a 
href="http://www.itviet360.com/">IT</a>
  • Bước 4: Lưu tiện ích đó lại và F5 blog của bạn để xem kết quả.

Chúc bạn vui vẻ !

Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận