Install A2billing - cài đặt A2billing cho tổng đài Aterisk

Loading...
A2Billing, kết hợp với Asterisk, tạo nên hệ thống VoIP có tính cước tuyệt vời, mà lại hoàn toàn miễn phí. Bản A2Billing 1.7.1 có nhiều cải tiến, và một trong số đó là script đơn giản hóa quá trình cài đặt (tạo database,cài đặt file âm thanh cho a2billing).
1. Yêu cầu hệ thống
• Elastix 2.3.0 (Asterisk 1.6)
• A2billing 1.7.1 source.
• Database: MySQL.
• Linux: CentOS 5.
• PHP 5.
• Web server (apache).
2. Hướng dẫn cài đặt
• Cài các gói phụ thuộc:
# yum -y install perl-DBD-Pg subversion php
• Tải A2Billing
# mkdir /usr/local/src/a2billing
# cd /usr/local/src/a2billing
• Chép và giải nén a2billing vào thư mục /usr/local/src/a2billing
# tar xvzf A2Billing_1.7.1.tar.gz
• Bắt đầu cài đặt
# mysql -u root -p < DataBase/mysql-5.x/a2billing-createdb-user.sql # cd /usr/local/src/a2billing/DataBase/mysql-5.x # bash install-db.sh Install A2Billing DataBase Enter Database Name :mya2billing Enter Hostname :localhost Enter UserName :root Enter Password :passw0rd mysql --user=root --password=passw0rd --host=localhost mya2billing # ln -s /usr/local/src/a2billing/a2billing.conf /etc/ # vi /etc/a2billing.conf [database] hostname = localhost ; port for postgres is 5432 by default port = 3306 user = a2billinguser password = a2billing dbname = mya2billing ; dbtype setting can either be mysql or postgres dbtype = mysql # chmod 777 /etc/asterisk # touch /etc/asterisk/additional_a2billing_iax.conf # touch /etc/asterisk/additional_a2billing_sip.conf # echo #include additional_a2billing_sip.conf >> /etc/asterisk/sip.conf
# echo #include additional_a2billing_iax.conf >> /etc/asterisk/iax.conf
# chown -Rf asterisk /etc/asterisk/additional_a2billing_iax.conf
# chown -Rf asterisk /etc/asterisk/additional_a2billing_sip.conf
# cd /usr/local/src/a2billing/addons/sounds/
# bash /usr/local/src/a2billing/addons/sounds/install_a2b_sounds.sh
# vi /etc/asterisk/manager.conf
; Asterisk Call Management support
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
[myasterisk]
secret=mycode
read=system,call,log,verbose,command,agent,user
write=system,call,log,verbose,command,agent,user
[admin]
secret = amp111
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
#include manager_additional.conf
#include manager_custom.conf
# mkdir -p /usr/share/asterisk/agi-bin
# ln -s /usr/local/src/a2billing/AGI/a2billing.php /usr/share/asterisk/agibin/a2billing.php
# ln -s /usr/local/src/a2billing/AGI/lib /usr/share/asterisk/agi-bin/lib
# ln -s /usr/local/src/a2billing/AGI/a2billing.php /var/lib/asterisNew update
#ln-s/usr/local/src/a2billing/AGI/a2billing_monitoring.php
/var/lib/asterisk/agi-bin/
# ln -s /usr/local/src/a2billing/AGI /var/lib/asterisk/agi-bin/
# chown -R asterisk.asterisk /var/lib/asterisk/agi-bin/
# chown -R asterisk.asterisk /usr/local/src/a2billing
# chmod +x /usr/share/asterisk/agi-bin/a2billing.php
# mkdir /var/www/html/a2billing
# chown asterisk.asterisk /var/www/html/a2billing
# ln -s /usr/local/src/a2billing/admin /var/www/html/a2billing/admin
# ln -s /usr/local/src/a2billing/agent /var/www/html/a2billing/agent
# ln -s /usr/local/src/a2billing/customer /var/www/html/a2billing/customer
# ln -s /usr/local/src/a2billing/common /var/www/html/a2billing/common
# chmod 755 /usr/local/src/a2billing/admin/templates_c
# chmod 755 /usr/local/src/a2billing/customer/templates_c
# chmod 755 /usr/local/src/a2billing/agent/templates_c
# chown -Rf asterisk.asterisk /usr/local/src/a2billing/admin/templates_c
# chown -Rf asterisk.asterisk /usr/local/src/a2billing/customer/templates_c
# chown -Rf asterisk.asterisk /usr/local/src/a2billing/agent/templates_c
Bây giờ ta có thể truy cập a2billing thông qua trình duyệt web () và login với quyền admin. User và Password mặc định là
User: root
Pass: changepassword
• Tiếp tục cài
# vi /etc/asterisk/extensions_custom.conf
and add the following contexts at the end
#include extensions_a2billing.conf
create a file extensions_a2billing.conf and put following in it
[a2billing]
exten => _X.,1,Answer
exten => _X.,2,Wait(2)
exten => _X.,3,DeadAGI(a2billing.php)
exten => _X.,4,Wait(2)
exten => _X.,5,Hangup
[did]
exten => _X.,1,DeadAGI(a2billing.php|1|did)
# vi /etc/crontab
and add following
06* * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/currencies_update_yahoo.php
061** php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_subscription_fee.php
0** * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_notify_account.php
0 2 * * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_bill_diduse.php
012* * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_process.php
0 6 * * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_billing.php
*/5****php/usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_batch_autodialer
0 * * * * php /usr/local/src/a2billing/Cronjobs/a2billing_alarm.php
• Tạo các thư mục và file log cần thiết
# mkdir -p /var/lib/a2billing/script
# mkdir -p /var/run/a2billing
# touch /var/log/asterisk/a2billing-daemon-callback.log
# touch /var/log/a2billing-daemon-callback.log
# touch /var/log/cront_a2b_alarm.log
# touch /var/log/cront_a2b_autorefill.log
# touch /var/log/cront_a2b_batch_process.log
# touch /var/log/cront_a2b_bill_diduse.log
# touch /var/log/cront_a2b_subscription_fee.log
# touch /var/log/cront_a2b_currency_update.log
# touch /var/log/cront_a2b_invoice.log
# touch /var/log/a2billing_paypal.log
# touch /var/log/a2billing_epayment.log
# touch /var/log/api_ecommerce_request.log
# touch /var/log/api_callback_request.log
# touch /var/log/a2billing_agi.log
• Tạo Dialplan
Thêm dialplan sau vào extensions_custom.conf (hoặc extensions.conf nếu không dùng FreePBX.
[a2billing]exten => _X.,1,Answerexten => _X.,n,Wait(1)exten => _X.,n,DeadAGI(a2billing.php)exten => _X.,n,Wait(1)exten => _X.,n,Hangup[did]exten => _X.,1,Answerexten => _X.,n,Wait(1)exten => _X.,n,DeadAGI(a2billing.php|1|did)exten => _X.,n,Wait(1)
Bạn có thể truy cập A2billing qua tài khoản Admin với tài khoản mặc định sau :
User: root
Pass:changepassword
Install A2billing - cài đặt A2billing cho tổng đài Aterisk
Hình 1: Đăng nhập vào A2B AdminSau đó, bắt đầu cấu hình tổng quát hệ thống A2Billing theo mô hình sau :
Install A2billing - cài đặt A2billing cho tổng đài Aterisk

Hình 6.3: Giao diện Admin của A2Billing
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận