Cấu hình Card X100P giao tiếp PSTN

Loading...
Sau khi cài đặt Drive DAHDI cho card X100P ta tiến hành thực hiện 1 số lệnh cấu hình file để card này có thể giao tiếp được với PSTN.
Load Drive cho card X100P :
Modprobewcfxo
Thực hiện sau để tạo ra file :/etc/dahdi/system.conf cho việc cấu hình sau này cho Card:
Dahdi_gencof-vvvv
Thực hiện lệnh sau để xem thong tin về gói cài đặt Dahdi và thông tin các kênh mà Dahdi đang hỗ trợ:
Dahdi_cfg-vvv
Màn hình sẽ hiện các thông tin như sau:
Cấu hình Card X100P giao tiếp PSTN
Lệnh dahdi cfg-vvv.

Để đảm bảo Asterisk đã nhận dạng Card giao tiếp X100P ta cần tiến hành thực hiện lệnh kiểm tra sau:
root@ubuntu:~#dahdi scan
Lệnh dahdi_scan.
root@ubuntu:~#dahdi_tool
Hệ điều hành đã nhận được Card X100P.
Ubuntu*CLI>dahdi show status
Trạng thái hiện tại của Card X100P.
• Nếu Alarms = OK cho biết bạn đã gắn thẻ line PSTN vào Card rồi.
• Nếu Alarms = RED cho biết bạn chưa gắn line PSTN.
• Nếu Alarms = RED cho biết bạn chưa chạy lệnh “dahdi_genconf”, “dahdi_cfg”.
ubuntu*CLI>dahdi show channels
Các kênh hỗ trợ khi gắn Card.
Sau khi Card đã được nhận dạng thì ta cần tiến hành cấu hình một số thông số trong file config sau để giúp cho Card hoạt động (các thông số không được đề cập đến được xem như là để mặc định).
Trong file : /etc/dahdi/system.conf
#span 1:WCFXO/0 “WildcardX100P Board 1”(MASTER) RED
Fxsks = 1
Echocanceller = mg2,1
#Global data
Loadzone = us
Defaultzone = us
Trong file :/etc/asterisk/chan_dahdi.conf
Laguage = en
Usecallerid = yes
Echocancel = yes
Echocancelwhenbridge = no
Echotraining = 800
#include dahdi-channels.conf
Trong file :/etc/asterisk/dahdi-channels.conf
;span 1: WCFXO/0 “Wildcard X100P Board 1”(MASTER) RED
;;;line = “1 WCFXO/0/0”
Signallig = fxs_ks
Callerid = asreceived
Group = 0
Context = from-pstn
Channel =>1
Callerid =
Group =
Context = default
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận