Nhận xét blogger với style Windows 8 mờ ảo

Loading...
Windows 8 được nhiều người ưa dùng vì nét đẹp của giao diện. Mờ nhưng không mở, ảo nhưng không ảo. Hiện nay trên giao diện nhiều Website cũng sử dụng theo Style  Windows 8.
- Còn đối với Blogger? Hôm nay Thủ thuật Blogspot chia sẻ với các bạn chỉnh sửa comment Blogger theo phong cách giống giao diện Windows 8 bằng cách sử dụng Jquery làm hiệu ứng.
Thu thuat blogpsot nhan xet, comment blogger

Các làm thủ thuật
1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Mẫu (Template) -> Edit HTML
2. (Ctrl + F) Tìm tới code ]]>
và thêm code dưới đây ngay trên nó :
Code:

#rc-avatar-plus li{background:transparent!important;border:0!important;list-style-type:none!important;margin:0!important;padding:0 0 10px!important}
#rc-avatar-plus .rc-info{width:20%}
#rc-avatar-plus img{height:60px;padding:0!important;width:60px}
#rc-avatar-plus h4{font-size:0;margin:5px 0!important;text-align:center;text-shadow:.5px .5px 1px #666;text-transform:capitalize}
#rc-avatar-plus a{padding:5px;position:relative;width:70%}
#rc-avatar-plus .rc-author a{background:#a2c9e2;color:#000!important;text-decoration:none;text-shadow:.5px .5px 1px #666}
#rc-avatar-plus .rc-author a:hover{color:#0006ff!important;text-decoration:none;text-shadow:.5px .5px 1px #666}
#rc-avatar-plus .rc-admin a{background:#a2c9e2;color:#0006ff!important;text-decoration:none;text-shadow:.5px .5px 1px #666}
#rc-avatar-plus .rc-admin a:hover{color:#000!important;text-decoration:none;text-shadow:.5px .5px 1px #666}
#rc-avatar-plus a:after{content:"";height:0;line-height:0;position:absolute;top:10px;width:0}
#rc-avatar-plus p{margin:0 0 5px;padding:0}
#rc-avatar-plus .rc-author a:after{border-left:10px solid transparent;border-top:10px solid #a2c9e2;left:-10px}
#rc-avatar-plus .rc-admin a:after{border-right:10px solid transparent;border-top:10px solid #a2c9e2;right:-10px}
#rc-avatar-plus .rc-author .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-admin a{float:left}
#rc-avatar-plus .rc-admin .rc-info,#rc-avatar-plus .rc-author a,#rc-avatar-plus span{float:right}
#rc-avatar-plus ul{background:#fff!important;border:1px solid #bbb;padding:5px!important;word-wrap:break-word}

3. Lưu mẫu lại
4. Vào blogger > Bố cục > Tạo một widget HTML/Javascrip mới và dán vào form Nội dung đoạn code sau :

<span class="glap"><div id='rc-avatar-plus'>
<script type='text/javascript'>
var copyright_by_duypham_dot_info='Recent Comments free version 3.0 by http://duypham.info';nc=5;
length_name=30;
length_content=90;
no_avatar='http://img1.blogblog.com/img/anon36.png';
on='on';
home_page='';
admin_uri='';
admin_avatar='';
var dp=['S b=["\\E\\H\\P\\s\\M\\f\\A","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r","\\Z","\\n\\q\\I\\v","\\M\\j\\h\\I","\\1k\\A\\D\\1A","\\n\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\r\\s\\r","\\k\\s\\l\\n\\e","\\w","\\j\\h\\s\\l\\f\\m\\h","","\\k\\H\\V\\k\\e\\j\\n\\q\\L","\\e\\v\\2B\\s\\s\\h\\j\\1p\\f\\k\\h","\\1a\\e","\\e\\n\\e\\l\\h","\\I\\h\\h\\E","\\v\\s\\h\\q\\2C\\h\\f\\j\\m\\M\\1a\\e\\v\\e\\f\\l\\1K\\h\\k\\H\\l\\e\\k","\\H\\j\\n","\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\k\\j\\m","\\L\\E\\1a\\n\\A\\f\\L\\h","\\h\\q\\e\\j\\P","\\l\\h\\q\\L\\e\\M","\\l\\n\\q\\1g","\\r","\\e\\M\\j\\1a\\n\\q\\J\\j\\h\\s\\l\\P\\J\\e\\v","\\K\\f\\l\\H\\h","\\L\\E\\1a\\h\\U\\e\\h\\q\\E\\h\\E\\1H\\j\\v\\s\\h\\j\\e\\P","\\m\\v\\q\\e\\h\\q\\e","\\k\\H\\A\\A\\f\\j\\P","\\T\\1D\\2A\\2z\\2v\\1n\\1t","\\l\\f\\k\\e\\1L\\q\\E\\h\\U\\1J\\I","\\T\\1D\\1q\\1C\\1C\\1t","\\q\\f\\A\\h","\\M\\e\\e\\s\\1B\\r\\r\\n\\A\\L\\1q\\Z\\V\\l\\v\\L\\V\\l\\v\\L\\Z\\m\\v\\A\\r\\n\\A\\L\\r\\V\\l\\f\\q\\1g\\Z\\L\\n\\I","\\q\\v\\w\\f\\K\\f\\e\\f\\j","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\B\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\2x\\2y\\1t\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1P\\j\\n\\e\\h","\\C\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\w\\e\\P\\s\\h\\D\\x\\e\\h\\U\\e\\r\\1c\\f\\K\\f\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r","\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D\\1A\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1n\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\1K\\h\\m\\h\\q\\e\\w\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\I\\j\\h\\h\\w\\K\\h\\j\\k\\n\\v\\q\\w\\1C\\Z\\1A\\w\\V\\P\\w","\\r\\I\\h\\h\\E\\k\\r\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\r\\E\\h\\I\\f\\H\\l\\e\\1k\\f\\l\\e\\D\\1c\\k\\v\\q\\J\\n\\q\\J\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\T\\A\\f\\U\\J\\j\\h\\k\\H\\l\\e\\k\\D","\\T\\m\\f\\l\\l\\V\\f\\m\\1g\\D\\j\\m\\1v\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\1q\\x\\B\\C\\r\\k\\m\\j\\n\\s\\e\\B","\\C\\H\\l\\B","\\1p\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\k\\w\\v\\q\\w","\\1B\\w","\\1D\\m","\\m\\v\\A\\A\\h\\q\\e\\1H\\f\\L\\h\\D","\\T","\\1k","\\C\\l\\n\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x","\\j\\m\\J\\f\\E\\A\\n\\q","\\j\\m\\J\\f\\H\\e\\M\\v\\j","\\x\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\n\\q\\I\\v\\x\\B\\C\\n\\A\\L\\w\\f\\l\\e\\D\\x","\\x\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\x\\w\\k\\j\\m\\D\\x","\\x\\r\\B\\C\\M\\1G\\B","\\C\\r\\M\\1G\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\f\\w\\M\\j\\h\\I\\D\\x","\\x\\w\\j\\h\\l\\D\\x\\q\\v\\I\\v\\l\\l\\v\\1P\\x\\w\\e\\n\\e\\l\\h\\D\\x","\\w\\v\\q\\w","\\x\\B\\C\\s\\B","\\C\\r\\s\\B","\\e\\j\\H\\h","\\C\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\k\\s\\f\\q\\B","\\C\\r\\f\\B\\C\\E\\n\\K\\w\\m\\l\\f\\k\\k\\D\\x\\m\\l\\h\\f\\j\\x\\B\\C\\r\\E\\n\\K\\B\\C\\r\\l\\n\\B","\\C\\r\\H\\l\\B","\\n\\q\\q\\h\\j\\2i\\2j\\2q\\2r","\\j\\m\\J\\f\\K\\f\\e\\f\\j\\J\\s\\l\\H\\k","\\L\\h\\e\\2m\\l\\h\\A\\h\\q\\e\\2P\\P\\1L\\E"];1f=0;u=0;X=[];d=[];p=[];Y=[];1j=[];1x=[];t=[];1o=[];1u=[];a=[];W=[];1l=[];1h=[];1s=[];1m=[];1R=b[0];1S=b[1];1T=b[2];1Y=b[3];1M=3b[b[4]];y=1M[b[6]](b[5]);1w 2T(1r){G(d[u][b[6]](b[7])!=-1){Y[u]=1;i=d[u][b[8]](b[7]);i=i[1];i=i[b[10]](/-/g,b[9]);i=i[b[10]](/.2S/,b[11]);1I=i[b[12]](0,1);1O=i[b[12]](1);i=1I[b[13]]()+1O;t[u]=i}N{o=1r[b[16]][b[15]][b[14]];t[u]=o;1N=1r[b[16]][b[17]][b[14]];i=2U((1N-1)/2Y)+1;Y[u]=i};u++};1w 2X(R){1f=R[b[16]][b[17]][b[14]];1x=R[b[16]][b[15]][b[14]];G(b[18]1i R[b[16]][b[19]][0]){1s=R[b[16]][b[19]][0][b[18]][b[14]]};1m=R[b[16]][b[19]][0][b[21]][b[20]];1W(g=0;(g<1z)&&(g<1f);g++){c=R[b[16]][b[22]][g];G(g==R[b[16]][b[22]][b[23]]){2W};X=c[b[24]][0][b[4]];X=X[b[8]](b[25]);1X=X[5];1E=X[8];d[g]=c[b[26]][b[4]];G(y!=-1){d[g]=d[g]+b[5]};1o[g]=c[b[28]][0][b[27]];1u[g]=c[b[28]][1][b[27]];p[g]=1E;G(b[29]1i c){S F=c[b[29]][b[14]]}N{G(b[30]1i c){S F=c[b[30]][b[14]]}N{S F=b[31]}};F=F[b[10]](/<3c \\/>/g,b[9]);F=F[b[10]](/@<a.*?a>/g,b[11]);F=F[b[10]](/<[^>]*>/g,b[11]);G(F[b[23]]<1Q){1j[g]=F}N{F=F[b[12]](0,1Q);S 1e=F[b[32]](b[9]);F=F[b[12]](0,1e);1j[g]=F+b[33]};Q=c[b[19]][0][b[34]][b[14]];G(Q[b[23]]<1F){a[g]=Q}N{Q=Q[b[12]](0,1F);S 1e=Q[b[32]](b[11]);Q=Q[b[12]](0,1e);a[g]=Q+b[33]};G(b[18]1i c[b[19]][0]){1h[g]=c[b[19]][0][b[18]][b[14]]};G(c[b[19]][0][b[21]][b[20]]==b[35]){W[g]=2n;1l[g]=b[36]}N{W[g]=c[b[19]][0][b[21]][b[20]];1l[g]=a[g]};G(d[g][b[6]](b[7])!=-1){1d[b[38]](b[37])}N{1d[b[38]](b[39]+1U+b[2V]+1X+b[3a])}}};G(2R==b[2Z]+1S+1R+1T+1Y){1d[b[38]](b[39]+1U+b[2Q]+1z+b[2l])};1w 2k(){S O=b[11];O+=b[2o];1W(z=0;(z<1z)&&(z<1f);z++){t[z]=t[z][b[10]](b[2p]+1x+b[2s],b[11]);S 1b=b[11];G(Y[z]==1){1b=b[1V]}N{1y=b[2c]+Y[z]+b[1V];G(y!=-1){1b=b[2b]+1y}N{1b=b[2a]+1y}};O+=b[1Z];G(((1h[z]==1s)&&(W[z]==1m))||((1h[z]==2d)&&(W[z]==2e))){O+=b[2h]}N{O+=b[2g]};O+=b[2f]+1l[z]+b[2t]+W[z]+b[2u]+a[z]+b[2J]+d[z]+1b+p[z]+b[2I]+a[z]+b[2H]+t[z]+b[2G]+1j[z]+b[2K];G(1o[z]!=b[2L]){O+=b[2O]+1u[z]+b[2N]};O+=b[2M]};O+=b[2F];1d[b[2E]](b[2w])[b[2D]]=O};',"|","split","|||||||||||_0x2dd0|||x74|x61||x65||x72|x73|x6C|x63|x69|||x6E|x2F|x70|||x6F|x20|x22|||x6D|x3E|x3C|x3D|x64|_0xd75bx5|if|x75|x66|x2D|x76|x67|x68|else|_0xd75bx8|x79|a2|_0xd75bx4|var|x26|x78|x62|im|lk|pn|x2E|||||||||||x24|_0xd75bx9|x6A|document|_0xd75bx6|tt|x6B|ur|in|j2|x3F|alt|ima|x32|pi|x43|x31|_0xd75bx2|ura|x3B|ti|x5F|function|tb|cp|nc|x30|x3A|x33|x23|cid|length_name|x34|x50|str1|x4F|x52|x49|a3|num|str2|x77|length_content|ad|loc|dot|home_page|48|for|pid|inf|52|||||||||||51|50|49|admin_uri|admin_avatar|55|54|53|x48|x54|rc_avatar|44|x45|no_avatar|45|46|x4D|x4C|47|56|57|x39|69|x28|x29|x35|x38|x55|x53|68|70|67|61|60|59|58|62|63|66|65|64|x42|43|copyright_by_duypham_dot_info|html|rc_avatar2|parseInt|40|break|rc_avatar1|200|42|||||||||||41|location|br","","fromCharCode","replace","\\w+","\\b","g"];eval(function(d,e,a,c,b,f){b=function(a){return(a<e?dp[4]:b(parseInt(a/e)))+(35<(a%=e)?String[dp[5]](a+29):a.toString(36))};if(!dp[4][dp[6]](/^/,String)){for(;a--;)f[b(a)]=c[a]||b(a);c=[function(a){return f[a]}];b=function(){return dp[7]};a=1}for(;a--;)c[a]&&(d=d[dp[6]](RegExp(dp[8]+b(a)+dp[8],dp[9]),c[a]));return d}(dp[0],62,199,dp[3][dp[2]](dp[1]),0,{}));
</script>
<script type='text/javascript'>rc_avatar();</script>
</div>
</span>

5: Lưu lại là hoàn tất thủ thuật
Updates: Thêm hiệu ứng mờ ảo cho ảnh đẹp
6. Vào mẫu -> Chỉnh sửa HTML, thêm đoạn code dưới đây vào ngay trên
(Nếu template đã có JS này rồi thì bỏ qua bước 6 này nhé)

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js">

7. Chèn Code dưới đây vào trước thẻ đóng

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
if(!$.browser.msie) $(".glap ul li").hover(function() {$(this).siblings().stop().fadeTo(400,0.4);},
function() { $(this).siblings().stop().fadeTo(400,1); });
});
//]]>
</script>


Lưu lại và xem kết quả nhé :)
Loading...
Chuyên mục: , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận