Page number Navigation - Code phân trang đẹp cho blogspot

Loading...
Thủ thuật tạo phân trang cho Blog, Website là 1 điều rất quan trọng cho mỗi site. Khi số lượng bài viết quá nhiều thì các bạn có thể phân trang cho trang chủ, label của blogspot để nhìn nó gọn hơn.

Thủ thuật hôm nay itviet360 chia sẻ với các bạn sử dụng Blogger là cách phân trang hay còn gọi là Page number Navigation của blogger với mẫu đẹp.

Page number Navigation - Code phân trang đẹp cho blogspot

HƯỚNG DẪN THỦ THUẬT

1. Vào bảng điều khiển Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript

2. Dán Code dưới đây vào tiện ích vừa thêm

<style type='text/css'>

.blog-pager,#blog-pager{font-family:"Times New Roman", Times, serif;font-weight:normal;font-size:12px;width:700px;padding:17px;}
.showpageNum a,.showpage a {background: rgb(15, 124, 241);color:#FFF; margin-right:.6em;text-decoration:none;font-size:15px;font-weight:bold;line-height:0;text-align:center;padding:7px 13px 7px;-moz-border-radius:36px;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px;}
.showpageNum a:hover,.showpage a:hover {background: rgb(0, 49, 247); color:#000000; margin-right:.6em;text-decoration:none;font-size:15px;font-weight:bold;line-height:0;text-align:center;padding:7px 13px 7px;-moz-border-radius:36px;-webkit-border-radius:12px;border-radius:12px;}
.showpageOf{margin:0 8px 0 0;font-family:'Coming Soon', cursive;text-decoration:none;font-size:100%;}
.showpagePoint {background: rgb(0, 49, 247); color:#FFF; margin-right:.6em;text-decoration:none;font-size:15px;font-style:italic;line-height:0;text-align:center;padding:7px 13px 7px;-moz-border-radius:36px;-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px;}

</style>

<script type='text/javascript'>

var home_page_url = location.href;

var pageCount=1;
var displayPageNum=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';

function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
fFlag++;
}
if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}
}
if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}}}
if(thisNum>1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
html = '<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;
if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}
if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';
var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");
if(postNum <= 2){
html ='';
}
for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}
if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}}
function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';
var thisUrl = home_page_url;

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);

var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}
if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}}itemCount++;}
for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}fFlag++;}
if(p==(thisNum-1)){
html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
if(p==0){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
}}
if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}}}
if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}}
html = '<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;
if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}
if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';
var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");
if(postNum <= 2){
html ='';
}
for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}
if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}
if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}}
</script>
<script type='text/javascript'>
var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){
if (thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"));
}}
var home_page = "/";
if (thisUrl.indexOf("?q=")==-1){
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){
document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" ><\/script>')
}else{document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999" ><\/script>')
}}
</script>
</script>


- Lưu tiện tích vừa thêm và xem kết quả nhé :)
Loading...
Chuyên mục: , , ,

1 nhận xét:

  1. Blog của mình không có phân trang, mình làm theo hướng dẫn vẫn ko được
    Giúp mình với
    http://www.congthanh92.net

    Trả lờiXóa