Bài toán xử lý ma trận trong C, C#

Loading...
Code bài tập xử lý ma trận trong C# - Lập trình hướng đối tượng.
Bài tập này mình làm cho môn lập trình hướng đối tượng @.@ Nhắc đến lập trình là cũng hơi ngán rồi. Bài tập tính toán ma trận này gồm các hàm: Nhập ma trận, cập nhật phần tử ma trận, tính tổng cộng 2 ma trận, hiệu 2 ma trận, tích 2 ma trận, xuất ma trận. Ở Code C các bạn chuyển đổi lại theo C
Ma trận trong C
Bạn nào có cần bài tập xử lý ma trận trong C# - Lập trình hướng đối tượng thì tham khảo code nhé !
Code:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
class Matran
{
// Cac thuoc tinh
private int So_Hang;
private int So_Cot;
private int[,] MT;
// Phuong thuc khoi tao
public Matran(int sh, int sc)
{
this.So_Hang = sh;
this.So_Cot = sc;
this.MT = new int[sh, sc];
}
// Phuong thuc Nhap ma tran
public void NhapMT()
{
Console.Write("\n\t Nhap so hang cua ma tran: ");
this.So_Hang = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("\n\t Nhap so cot cua ma tran: ");
this.So_Cot = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 1; i <= this.So_Hang; i++)
for (int j = 1; j <= this.So_Cot; j++)
{
Console.Write("\n\t - Nhap phan tu thu A[" + i + "," + j + "]: ");
this.MT[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
}
}
// Tim kiem phan tu ma tran
public int Tim_Kiem(int x)
{
for (int i = 1; i <= this.So_Hang; i++)
for (int j = 1; j <= this.So_Cot; j++)
if (this.MT[i, j] == x)
return 1;
return 0;
}
// Cap nhat phan tu
public void CapNhat(int m, int n, int pos)
{
this.MT[m, n] = pos;
}
// Cong 2 ma tran
public Matran Cong2MT(Matran a, Matran b)
{
Matran c = new Matran(this.So_Hang,this.So_Cot);
if (a.So_Hang == b.So_Hang && a.So_Cot == b.So_Cot)
{
for (int i = 0; i < this.So_Hang; i++)
{
for (int j = 0; j < this.So_Cot; j++)
{
c.MT[i, j] = a.MT[i, j] + b.MT[i, j];
}
}
}
else
{
Console.WriteLine("\n\t Khong cong duoc !!! \n");
}
return c;
}
// Tru 2 ma tran
public Matran Hieu2MT(Matran a, Matran b)
{
Matran c = new Matran(this.So_Hang, this.So_Cot);
if (a.So_Hang == b.So_Hang && a.So_Cot == b.So_Cot)
{
for (int i = 0; i < this.So_Hang; i++)
{
for (int j = 0; j < this.So_Cot; j++)
{
c.MT[i, j] = a.MT[i, j] - b.MT[i, j];
}
}
}
else
{
Console.WriteLine("\n\t Khong tru duoc !!!");
}
return c;
}
// Tich 2 ma tran
public Matran Tich2MT(Matran a, Matran b)
{
Matran c = new Matran(this.So_Hang, this.So_Cot);
if (a.So_Cot != b.So_Hang)
{
Console.Write("\n\t ERROR: Khong thuc hien dc phep nhan !!!");
}
else
{
for (int i = 0; i < this.So_Hang; i++)
for (int j = 0; j < this.So_Cot; j++)
{
c.MT[i, j] = 0;
for (int k = 0; k < b.So_Hang; k++)
{
c.MT[i, j] += a.MT[i, k] * b.MT[k, j];
}
}
}
return c;
}
// Xuat Ma tran
public void XuatMT()
{
Console.WriteLine("\t Ma tran: \n");
for (int i = 1; i <= this.So_Hang; i++)
{
for (int j = 1; j <= this.So_Cot; j++)
{
Console.Write("\t" + this.MT[i,j] +" ");
}
Console.WriteLine();
}
}
// Menu 9
public void Menu(out byte chon)
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("\n\t|| BAN DA LUA CHON 9 - BAI TOAN MA TRAN || ");
Console.WriteLine("\t||----------------------------------------||");
Console.WriteLine("\t|| 1. Nhap Ma Tran ||");
Console.WriteLine("\t|| 2. Cap nhap phan tu Ma Tran. ||");
Console.WriteLine("\t|| 3. Tong hai Ma tran ||");
Console.WriteLine("\t|| 4. Hieu hai Ma tran ||");
Console.WriteLine("\t|| 5. Tich hai Ma Tran ||");
Console.WriteLine("\t|| 6. Xuat Ma Tran ||");
Console.WriteLine("\t|| 0. Quay ve Menu chinh ||");
Console.WriteLine("\t||________________________________________||\n");
Console.Write("\n\tNHAP LUA CHON: ");
chon = byte.Parse(Console.ReadLine());
}
// Main 9
public void Main()
{
Matran M1 = new Matran(50,50);
Matran M2 = new Matran(50,50);
Matran M3 = new Matran(50,50);
byte chon;
int pos;
int h, c, n;
//int[,] a;
do
{
Menu9(out chon);
switch(chon)
{
case 1:
M1.NhapMT();
break;
case 2:
Console.Write("\n\t Nhap vi tri phan tu can cap nhat \n");
Console.Write("\t\tHang: ");
h = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("\n\t\t Cot: ");
c = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("\n\t\t Gia tri: ");
n = int.Parse(Console.ReadLine());
if (M1.Tim_Kiem(n) == -1)
{
Console.Write("\n\t KET QUA TIM KIEM KHONG HOP LE !!!");
}
else
{
Console.Write("\n\t Nhap gia tri moi: ");
pos = int.Parse(Console.ReadLine());
M1.CapNhat(h, c, pos);
}
Console.ReadLine();
break;
case 3:
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran 1: ");
M1.NhapMT();
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran thu 2: ");
M2.NhapMT();
Console.WriteLine("\t Tong hai ma tran la: ");
M3.Cong2MT(M1,M2);
M3.XuatMT();
Console.ReadLine();
break;
case 4:
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran thu 1: ");
M1.NhapMT();
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran thu 2: ");
M2.NhapMT();
Console.WriteLine("\t Hieu hai ma tran la: ");
M3.Hieu2MT(M1, M2);
M3.XuatMT();
Console.ReadLine();
break;
case 5:
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran thu 1: ");
M1.NhapMT();
Console.WriteLine("\n\t Nhap ma tran thu 2: ");
M2.NhapMT();
Console.WriteLine("\n\t Tich 2 Ma tran la: ");
M3.Tich2MT(M1,M2);
M3.XuatMT();
Console.ReadLine();
break;
case 6:
M1.XuatMT();
Console.ReadLine();
break;
case 0:
Console.Clear();
break;
default:
Console.Write("\n KHONG CO LUA CHON NAY !!!");
break;
}
} while(chon!=0);
}
}
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận