CODE + DEMO giải thuật tham lam ( greedy) GTS1 & GTS2.

Loading...
1. Lý thuyết
- Greedy mình đã trình bày bên GTS1. GTS2 có độ chính xác cao và có độ phức tạp tăng theo. Thuật giải thay đổi so với GTS1
2. Demo
môi trường thực hiện C-FREE
#include<iostream.h>
#include<fstream.h>

using namespace std;

int n,p,v,cs;
int Cost;
int mtTP[20][20];
int Tour[10][20];
int mCost[10];
int Flag[20];

void Input()
{
   ifstream f;
   f.open("Input.txt");
   if(f.bad())
   {
        cout<<"\n\t File khong ton tai. \n";
        exit(1);
   }
   for(int i=1;i<=n;i++)
       for(int j=1;j<=n;j++)
       {
           f>>mtTP[i][j];
       }
   f.close();
}

int GTS1(int v)
{
   for(int i=0;i<=n;i++) Flag[i]=0;
   int t=v;
   int dem=0;
   Tour[t][0]=v;
   Cost=0;
   Flag[v]=1;
   int tmp=v;
   while(dem!=n-1)
   {
      int tmpCost=100;
      int co;
      for(int i=1;i<=n;i++)
      {
          if(tmpCost>mtTP[v][i] && Flag[i]==0 && mtTP[v][i]!=-1)
          {
                     tmpCost=mtTP[v][i];
                     co=i;
          }
      }
      dem++;
      Tour[t][dem]=co;
      Cost+=tmpCost;
      Flag[v]=1;
      v=co;
   }
   Cost+=mtTP[v][tmp];
   mCost[t]=Cost;
   return Cost;
}

void GTS2()
{
   int tmp=100;
   for(int i=1;i<=p;i++)
   {
       int a =GTS1(i);
       if(tmp>a)
       {
           tmp=a;
           cs=i;
       }
   }
}

void Output(int cs)
{
   ofstream g;
   g.open("Output.txt");
   g<<"Chi phi cho qua trinh :"<<mCost[cs]<<endl;
   g<<"Hanh trinh nhu sau :";
   for(int i=0;i<n;i++)
       g<<Tour[cs][i]<<" -->";
   g<<Tour[cs][0]<<endl;
}

int main()
{
 cout<<"   **************** TRI TUE NHAN TAO ******************* \n";
 cout<<"   |                          | \n"; 
 cout<<"   ************ Khoa CNTT - DH GTVT TPHCM ************** \n";
 cout<<"   |    bai toan ung dung giai thuat GTS2      | \n";
 cout<<"   ***************************************************** \n\n\n\n\n";
  Input();
  GTS2();
  Output(cs);
  return 0;
}
những bài viết về code của mình chỉ mang ý ngĩa tham khảo. cũng có những bài mình code và có những bài bạn bè học chung mình code
xem giải thuật GTS1
Loading...
Chuyên mục: ,

2 nhận xét:

 1. bạn cho mình hỏi bạn có cách nào giải quyết bài toán tô màu đồ thị bằng phương pháp PSO (tối ưu bầy đàn )không

  Trả lờiXóa
 2. Bài toán tô màu bằng đồ thị mình nhớ sơ sơ về lý thuyết. Không phải theo phương pháp PSO bạn ah

  Trả lờiXóa