Những tên miền Internet bị cấm chuyển nhượng quyền sử dụng

Loading...
Những tên miền là tên gọi của các tổ chức, cơ quan Đảng, nhà nước hoặc liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng.
Những tên miền Internet bị cấm chuyển nhượng quyền sử dụng

Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kí ban hành ngày 1/7/2014. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9 tới.

Theo Quyết định, các tổ chức, cá nhân không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đối với: tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ TT&TT quy định; tên miền Internet đang xử lí vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc tên miền Internet đang bị tạm ngừng sử dụng.

Bên cạnh đó, Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ cũng quy định cụ thể về nguyên tắc, cách thức tổ chức đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet.

Trong đó, việc đấu giá phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định. Mỗi tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet được phân bổ một hoặc nhiều tên miền Internet theo quy định tại thông báo mời đấu giá.

Về cách thức thực hiện đấu giá tên miền Internet, Quyết định quy định, sẽ được thực hiện bởi Hội đồng đấu giá và được tổ chức qua hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường mạng thông qua trang thông tin điện tử do Bộ TT&TT thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng.

Đặc biệt, việc xác định tên miền Internet mang ra đấu giá được thực hiện thông qua quá trình khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền Internet. Các tên miền Internet có nhiều nhu cầu đăng kí sử dụng sẽ được xem xét mang ra đấu giá. Bộ TT&TT phê duyệt danh sách các tên miền Internet mang ra đấu giá.

Giá khởi điểm tên miền Internet mang ra đấu giá được xác định theo nguyên tắc: căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng kí tên miền Internet theo quy định của Bộ Tài chính; tham khảo giá đấu giá thực tế của tên miền Internet cùng loại hoặc tương đương đã được đấu giá tại Việt Nam và các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam; và tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của tên miền Internet. Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ quyết định giá khởi điểm của tên miền Internet được mang ra đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Cũng theo Quyết định mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, trước thời điểm tổ chức trả giá ít nhất 30 ngày làm việc, Hội đồng đấu giá phải thực hiện việc thông báo mời tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Trung tâm Internet Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet phải đăng kí tham gia qua trang thông tin điện tử do Bộ TT&TT thiết lập để đấu giá tên miền Internet qua mạng. Đăng kí tham gia phải xác định rõ đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet trong danh sách các tên miền được mang ra đấu giá.

Trên cơ sở kết quả trả giá, Hội đồng đấu giá báo cáo kết quả cuộc đấu giá cho Bộ TT&TT phê duyệt và công bố công khai kết quả đấu giá trên trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT và trên trang thông tin điện tử được thiết lập để đấu giá tên miền Internet trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá.
Theo ICTnews.
Loading...
Chuyên mục:

0 nhận xét:

Đăng một bình luận