Code Javascript con trỏ chuột dễ thương cho Blog, Website

Loading...
Làm thế nào để thêm được hiệu ứng con trỏ chuột dễ thương cho Blog? Mình muốn có hiệu ứng con trỏ chuột đẹp cho Website của mình...
- Chỉ với 1 đoạn Code javascript mình có thể sử dụng để thêm được con trỏ chuột ấn tượng cho Blog của bạn...
itviet360 chia sẻ Code và hướng dẫn thủ thuật trên Blogspot...
test blog, itviet360
Code:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

var xCol = "#FF0000";
var yCol = "#FFFF00";
var zCol = "#0000FF";


var n = 6; //number of dots per trail.
var t = 40; //setTimeout speed.
var s = 0.2; //effect speed.

var r,h,w;
var d = document;
var my = 10;
var mx = 10;
var stp = 0;
var evn = 360/3;
var vx = new Array();
var vy = new Array();
var vz = new Array();
var dy = new Array();
var dx = new Array();

var pix = "px";

var strictmod = ((document.compatMode) &&
document.compatMode.indexOf("CSS") != -1);

var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");
var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");
var idx = d.getElementsByTagName('div').length;

for (i = 0; i < n; i++)
{
var dims = (i+1)/2;
d.write('<div id="x'+(idx+i)+'" style="position:absolute;'
+'top:0px;left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+xCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
+'<div id="y'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
+'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+yCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>'
+'<div id="z'+(idx+i)+'" style="position:absolute;top:0px;'
+'left:0px;width:'+dims+'px;height:'+dims+'px;'
+'background-color:'+zCol+';font-size:'+dims+'px"><\/div>');
}

if (domWw) r = window;
else
{
if (d.documentElement &&
typeof d.documentElement.clientWidth == "number" &&
d.documentElement.clientWidth != 0)
r = d.documentElement;
else
{
if (d.body && typeof d.body.clientWidth == "number")
r = d.body;
}
}

function winsize()
{
var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
if (domWw)
{
if (d.documentElement && d.defaultView &&
typeof d.defaultView.scrollMaxY == "number")
{
oh = d.documentElement.offsetHeight;
sy = d.defaultView.scrollMaxY;
ow = d.documentElement.offsetWidth;
sx = d.defaultView.scrollMaxX;
rh = oh-sy;
rw = ow-sx;
}
else
{
rh = r.innerHeight;
rw = r.innerWidth;
}
h = rh;
w = rw;
}
else
{
h = r.clientHeight;
w = r.clientWidth;
}
}

function scrl(yx)
{
var y,x;
if (domSy)
{
y = r.pageYOffset;
x = r.pageXOffset;
}
else
{
y = r.scrollTop;
x = r.scrollLeft;
}
return (yx == 0)?y:x;
}

function mouse(e)
{
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event;
if (typeof e.pageY == 'number')
{
my = e.pageY - msy + 16;
mx = e.pageX + 6;
}
else
{
my = e.clientY - msy + 16;
mx = e.clientX + 6;
}
if (my > h-65) my = h-65;
if (mx > w-50) mx = w-50;
}

function assgn()
{
for (j = 0; j < 3; j++)
{
dy[j] = my + 50 * Math.cos(stp+j*evn*Math.PI/180) *

Math.sin((stp+j*25)/2) + scrl(0) + pix;
dx[j] = mx + 50 * Math.sin(stp+j*evn*Math.PI/180) *

Math.sin((stp+j*25)/2) * Math.sin(stp/4) + pix;
}
stp+=s;

for (i = 0; i < n; i++)
{
if (i < n-1)
{
vx[i].top = vx[i+1].top; vx[i].left = vx[i+1].left;
vy[i].top = vy[i+1].top; vy[i].left = vy[i+1].left;
vz[i].top = vz[i+1].top; vz[i].left = vz[i+1].left;
}
else
{
vx[i].top = dy[0]; vx[i].left = dx[0];
vy[i].top = dy[1]; vy[i].left = dx[1];
vz[i].top = dy[2]; vz[i].left = dx[2];
}
}
setTimeout(assgn,t);
}

function init()
{
for (i = 0; i < n; i++)
{
vx[i] = document.getElementById("x"+(idx+i)).style;
vy[i] = document.getElementById("y"+(idx+i)).style;
vz[i] = document.getElementById("z"+(idx+i)).style;
}
winsize();
assgn();
}

if (window.addEventListener)
{
window.addEventListener("resize",winsize,false);
window.addEventListener("load",init,false);
document.addEventListener("mousemove",mouse,false);
}
else
if (window.attachEvent)
{
window.attachEvent("onload",init);
document.attachEvent("onmousemove",mouse);
window.attachEvent("onresize",winsize);
}
</script>


- Trong đó:
+: Khu vực bôi vàng là mã màu của hiệu ứng
- HƯỚNG DẪN TRÊN BLOGSPOT
1. Vào bảng điều khiền Blogger -> Bố cục (Layout) -> Thêm tiện ích (Add a Widget) -> HTML/Javascript
2. Dán code ở trên vào tiện ích vừa thêm...

Loading...
Chuyên mục: , , , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận