Cấu hình Apache, PHP và MySQL trên Linux

Loading...
Ở bài Dịch vụ Web server trên linux itviet360 đã giới thiệu tới các bạn cài đặt và cấu hình dịch vụ Web. Tiếp theo nội dung của bài đó là PHP và MySQL - Public tài nguyên người dùng thông qua dịch vụ Web server.

Đi tiếp nội dung của bài Dịch vụ Web server. (Demo trên nền CentOS, CentOS)
2.2 Cấu hình PHP & MySQL
Các gói cần thiết:
- php-odbc-4.3.9-3.26
- php-4.3.9-3.26
- php-mysql-4.3.9-3.26
- php-pear-4.3.9-3.26
- php-mbstring-4.3.9-3.26
- php-ldap-4.3.9-3.26
- php-pgsql-4.3.9-3.26
- mysql-bench-4.1.22-2.el4
- mysql-server-4.1.22-2.el4
- mysql-devel-4.1.22-2.el4
- mysql-4.1.22-2.el4
- mysqlclient10-3.23.58-4.RHEL4.1
Khởi tạo dịch vụ MySQL:
[root@www webroot]# service mysqld restart
Initializing MySQL database:             [ OK ]
Starting MySQL:                               [ OK ]
Cấu hình Apache hỗ trợ php thông qua file httpd.conf
DirectoryIndex index.html index.html.var index.htm index.php
[root@www webroot]# service httpd restart
Stopping httpd:                                   [ OK ]
Starting httpd:                                     [ OK ]
Tạo trang index.php trong thư mục /webroot mà chúng ta đã chỉ định với nội dung như sau:
<?php
Phpinfo();
?>
Trên máy Client, truy cập đến trang vừa tạo thông qua đường dẫn sau: www.cn08a.info
php va Mysql tren linux
PHP info
2.3 Public tài nguyên người dùng thông qua Web
Trong phần này, chúng ta sẻ public tài nguyên trongthư mục /tailieu lên web để người dùng có thể truy cập thông đường dẫn http://www.cn08.info/data .
Đầu tiên, cần khai báo Alias trên file httpd.conf
Alias /data "/tailieu"
Options Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all

Khởi tạo lại dịch vụ httpd
[root@www ~]# service httpd restart
Stopping httpd:                                                [ OK ]
Starting httpd:                                                [ OK ]
Tạo thư mục /tailieu trên server quản lý dich vụ httpd
[root@www ~]# mkdir /tailieu

Tạo một số file trong thư mục /tailieu để tiến hành kiểm thử
[root@www ~]# touch /tailieu/data.txt
[root@www ~]# touch /tailieu/bienban.txt
Cấp quyền cho thư mục /tailieu
[root@www ~]# chmod -R 755 /tailieu
[root@www ~]# ll /tailieu
total 8
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Mar 13 09:09 bienban.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 0 Mar 13 09:09 data.txt
Kiểm thử việc truy cập trên Client thông qua trình duyệt
php va mysql tren linux
2.4 Thiết lập Web hosting
Phần này trình bày cơ chế hosting cho hai khách hàng guest1, guest2 tương ứng hai tên miền là guest1.cn08a.info , guest2.cn08a.info
Cấp domain
Tạo ra hai tên miền tương ứng cho hai khách hàng thông qua dịch vụ named
$TTL 86400
@ IN SOA dnsserver.cn08a.info. root (
2012030701 ; serial (d. adams)
3H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
IN NS dnsserver.cn08a.info.
IN MX 1 mail.cn08a.info.
IN A 172.16.1.1
dnsserver IN A 172.16.1.1
www IN A 172.16.1.2
mail IN CNAME www.cn08a.info.
ftp IN CNAME dnsserver.cn08a.info.
www.guest1 IN CNAME www.cn08a.info.
www.guest2 IN CNAME www.cn08a.info.
Khởi tạo lại dịch vụ named
[root@centos_server ~]# service named restart
Stopping named:                [ OK ]
Starting named:                [ OK ]
Trên máy Web Server, tạo thư mục chứa tài nguyên của khách hàng:
[root@www htdocs]# mkdir /htdocs
Tạo ra các user và chỉ định thư mục root cấp cho khách hàng
[root@www htdocs]# useradd -d /htdocs/guest1 guest1
[root@www htdocs]# useradd -d /htdocs/guest2 guest2
[root@www htdocs]# passwd guest1
Changing password for user guest1.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@www htdocs]# passwd guest2
Changing password for user guest2.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
Cấp quyền hạn cho thư mục đề chủ sở hữu và người dùng có thể truy cập tài nguyên.
[root@www htdocs]# ll /htdocs
total 16
drwxr----- 2 guest1 guest1 4096 Mar 13 11:09 guest1
drwxr----- 2 guest2 guest2 4096 Mar 13 11:10 guest2
[root@www htdocs]# chmod -R 755 /htdocs/*
[root@www htdocs]# ll /htdocs
total 16
drwxr-xr-x 2 guest1 guest1 4096 Mar 13 11:09 guest1
drwxr-xr-x 2 guest2 guest2 4096 Mar 13 11:10 guest2
Cấu hình Apache Server

Cấu hình dịch vụ httpd cho phép thực hiện cơ chế hosting trên Apache server
NameVirtualHost 172.16.1.2

<VirtualHost 172.16.1.2>
ServerAdmin root@cn08a.info
DocumentRoot /webroot
ServerName www.cn08a.info
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost 172.16.1.2>
ServerAdmin root@guest1.cn08a.info
DocumentRoot /htdocs/guest1
ServerName www.guest1.cn08a.info
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>

<VirtualHost 172.16.1.2>
ServerAdmin root@guest2.cn08a.info
DocumentRoot /htdocs/guest2
ServerName www.guest2.cn08a.info
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>

NameVirtualHost : Địa chỉ của Web Server
VirtualHost : Địa chỉ web Server của người chủ sở hữu.
ServerAdmin : Địa chỉ của người quản lý.
DocumentRoot : Thư mục gốc lưu trữ Website
ServerName : Tên truy cập Website.
Khởi tạo dịch vụ httpd
[root@www webroot]# service httpd restart
Stopping httpd:                                              [ OK ]
Starting httpd:                                                [ OK ]
Sau khi hoàn tất các bước cấu hình, ta tiến hành bước kiểm tra cuối cùng trước khi giao cho khách hàng.
Upload Website lên host thông qua dịch vụ ftp để tiến hành kiểm tra:
php va mysql tren linux
Kiểm thử thành côngLoading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận