Xử lý phân số trong C, C# - cộng, trừ, nhân, chia, ước số chung lớn nhất

Loading...
Bài tập lập trình hướng đối tượng tiếp theo mình gửi tới các bạn: Xử lý phân số trong C, C#. Gồm các hàm: Cộng 2 phân số, trừ 2 phân số, tích 2 phân số, thương 2 phân số, tìm ước số chung lớn nhất của tử số và mẫu số, mục đích là để tối giản, rút gọn phân số.
Cộng trừ nhân chia phân số trong C
Cụ thể các hàm:
- Tìm ước số chung lớn nhất

public int USCLN()
{
int t, m;
//lay gia tri tuyet doi cua va mau
t = Math.Abs(this.tu);
m = Math.Abs(this.mau);
//tim USCLN
while (t != 0)
if (t > m)
t = t - m;
else
m = m = t;
//tra ket qua
return t; //hay return m
}

- Cộng 2 phân số:

public Phanso cong(Phanso ps) //phuong thuc cong hai phan so
{
Phanso p_s; //khai bao doi tuong
//tao phan so p_s trong bo nho
p_s = new Phanso();
//tim tu va mau cua phan so p_s
p_s.tu = (this.tu * ps.mau + this.mau * ps.tu);
p_s.mau = (this.mau * ps.mau);
//toi gian phan so
p_s.toigian();
//doi dau mau
p_s.doidaumau();
//tra ket qua
return p_s;
}

- Trừ 2 phân số:

public Phanso tru(Phanso ps)
{
Phanso p_s;
//tao phan so p_s trong bo nho
p_s = new Phanso();
//tim tu va mau cua phan so p_s
p_s.tu = (this.tu * ps.mau - this.mau * ps.tu);
p_s.mau = (this.mau * ps.mau);
//toi gian phan so
p_s.toigian();
//doi dau mau
p_s.doidaumau();
//tra ket qua
return p_s;
}

- Nhân 2 phân số

public Phanso nhan(Phanso ps)
{
Phanso p_s;
//tao phan so p_s trong bo nho
p_s = new Phanso();
//tim tu va mau cua phan so p_s
p_s.tu = (this.tu * ps.tu);
p_s.mau = (this.mau * ps.mau);
//toi gian phan so
p_s.toigian();
//tra ket qua
return p_s;
}

- Chia 2 phân số:

public Phanso chia(Phanso ps)
{
Phanso p_s;
//tao phan so p_s trong bo nho
p_s = new Phanso();
//tim tu va mau cua phan so p_s
p_s.tu = (this.tu * ps.mau);
p_s.mau = (this.mau * ps.tu);
//tra ket qua
return p_s;
}

trên đây là những hàm xử lý phân số.
Bài code hoàn hình các bạn TẠI ĐÂY
Chúc các bạn học tập tốt !
Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận