Tính thể tích - diện tích hình trụ trong C C# - Bài toán hình trụ

Loading...
Bài Code tiếp theo về lập trình hướng đối tượng, lớp (class) thừa kế. Gửi tới các bạn Code Tính thể tích - diện tích hình trụ trong C C# - Bài toán hình trụ. Trong Code này mình có sử dụng thừa kế của lớp hình tròn. Lớp hình tròn mình đã giới thiệu Ở ĐÂY. Bài toán xử lý hình trụ mình xây dựng thêm các hàm tính thể tích, diện tích của hình trụ.
Tính thể tích - diện tích hình trụ trong C

Vẫn như những bài Code trước, các hàm nhập, cập nhật...
Cụ thể:
Code:

public class HinhTru : HinhTron //thua ke class HinhTron
{
//thuoc tinh
private float h;
//phuong thuc
public void NhapHTru()
{
base.Nhap();
Console.Write("Nhap chieu cao: ");
this.h = float.Parse(Console.ReadLine());
}
public void CapNhatChieuCao(float cc)
{
this.h = cc;
}
public double TheTich()
{
double tt;
tt = this.Dientich() * this.h;
return tt;
}
public double DienTichXQ()
{
double dtxq;
dtxq = this.Chuvi() * this.h;
return dtxq;
}
public void Xuat()
{
Console.WriteLine("\t Chieu cao: " + this.h + "\n");
base.Xuat();
Console.ReadLine();
}
public void Menu(out byte Chon)
{
Console.Clear();
Console.WriteLine("\n\t|| BAN DA LUA CHON - THAO TAC VOI HINH TRU");
Console.WriteLine("\t||----------------------------------------||");
Console.WriteLine("\t|| 1. - Nhap thong tin hinh tru ||");
Console.WriteLine("\t|| 2. - Cap nhap diem ||");
Console.WriteLine("\t|| 3. - Cap nhap hoanh do ||");
Console.WriteLine("\t|| 4. - Cap nhap tung do ||");
Console.WriteLine("\t|| 5. - Cap nhat chieu cao ||");
Console.WriteLine("\t|| 6. - Cap nhap ban kinh ||");
Console.WriteLine("\t|| 7. - Tinh the tich hinh tru ||");
Console.WriteLine("\t|| 8. - Tinh dien tich hinh tru ||");
Console.WriteLine("\t|| 9. - Xuat thong tinh hinh tru ||");
Console.WriteLine("\t|| 0. - Ve menu chinh ||");
Console.WriteLine("\t||----------------------------------------||");
Console.Write("\n\t\t NHAP LUA CHON: ");
Chon = byte.Parse(Console.ReadLine());
}
public void Main()
{
HinhTru HTru = new HinhTru();
byte Chon;
char kitu10;
int a, b;
float h1;
double r1;
do
{
Menu(out Chon);
switch (Chon)
{

case 1:
Console.Clear();
HTru.NhapHTru();
break;
case 2:
Console.Clear();
Console.Write("\t= Nhap ten diem: ");
kitu10 = char.Parse(Console.ReadLine());
HTru.Capnhapdiem(kitu10);
break;
case 3:
Console.Write("\t= Nhap hoanh do: ");
a = int.Parse(Console.ReadLine());
HTru.Capnhaphoanhdo(a);
break;
case 4:
Console.Write("\t= Nhap tung do: ");
b = int.Parse(Console.ReadLine());
HTru.Capnhattungdo(b);
break;
case 5:
Console.Write("\t= Nhap chieu cao: ");
h1 = int.Parse(Console.ReadLine());
HTru.CapNhatChieuCao(h1);
break;
case 6:
Console.Write("\t= Nhap ban kinh r = ");
r1 = int.Parse(Console.ReadLine());
HTru.Capnhapbankinh(r1);
break;
case 7:
Console.Clear();
double V;
V = HTru.TheTich();
Console.Write("\t\n The tich hinh tru la: " + V.ToString("0.000")); // Xu ly cat chuoi
Console.ReadLine();
break;
case 8:
Console.Clear();
double Sht;
Sht = HTru.DienTichXQ();
Console.Write("\t\n Dien tich hinh tru la: " + Sht.ToString("0.000")); // Xu ly cat chuoi
Console.ReadLine();
break;
case 9:
Console.Clear();
Console.Write("Thong tin cua hinh tru \n");
HTru.Xuat();
Console.ReadLine();
break;
case 0:
break;
default:
Console.WriteLine("\n\t Khong co lua chon nay ! !");
break;
}
} while (Chon != 0);
}
}

-----------------------
Chúc các bạn học tập tốt !

Loading...
Chuyên mục: ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận