HTML - Cấu trúc cơ bản của mọi trang Web

Loading...
Các Website khác nhau, tẻ nhạt hay sinh động, vô nghĩa hoặc rất cần thiết, nhưng tất cả đều có cùng một cấu trúc cơ sở, nên đa số các trình duyệt đang chạy trên hầu hết các kiểu máy tính đều có thể hiển thị thành công hầu hết các trang Web.
Các tập tin HTML luôn bắt đầu bằng thẻ <html>. Thẻ này không làm gì khác ngoài nhiệm vụ báo cho trình duyệt Web biết rằng nó đang đọc một tài liệu có chứa các mã HTML. Tương tự, dòng cuối trong tài liệu của bạn luôn luôn là thẻ </html>
cau truc co ban cua web

Chi tiết kế tiếp trong catalog thẻ HTML dùng để chia tài liệu thành hai phần: đầu và thân. Phần đầu giống như lời giới thiệu cho trang. Các trình duyệt Web dùng phần đầu này để thu nhặt các loại thông tin khác nhau về trang. Để xác định phần đầu, bạn đưa thêm thẻ <HEAD> và thẻ </HEAD> vào ngay sau thẻ <HTML>. Mặc dù bạn có thể đặt một số chi tiết bên trong phạm vi phần đầu này, nhưng phổ biến nhất là tên trang. Nếu có ai đó xem trang này trong browser, thì tên trang sẽ xuất hiện trong dải tên của cửa sổ browser. Để xác định tên trang, bạn đặt đoạn văn bản tên đó giữa các thẻ <TITLE> và </TITLE>. Ví dụ nếu bạn muốn tên trang của mình là Trang Web của tôi
Page, bạn đưa nó vào như sau:
<TITLE>Trang Web của tôi</TITLE>
Phần thân là nơi bạn nhập vào các văn bản sẽ xuất hiện trên trang Web lẫn các thẻ khác quy định dáng vẻ của trang. Để xác định phần thân, bạn đặt các thẻ <BODY> và </BODY> sau phần đầu (dưới
</HEAD>).
Các thẻ sau đây xác định cấu trúc cơ bản của mọi trang Web:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> tên trang <TITLE> Các thẻ tiêu đề khác
</HEAD>
<BODY>
Văn bản và các thẻ của trang Web
</BODY>
</HTML>

Cấu trúc này là dùng cho tất cả mọi trang Web, khi các bạn thiết kế Web động hay tĩnh cũng đều dùng những dạng chung này.
Bài viết sau mình gửi tới các bạn những thẻ HTML thông dụng và dùng nhiều trong các thiết kế Web

Loading...
Chuyên mục: ,

2 nhận xét: