Các câu lệnh cơ bản trong linux

Loading...
Các câu lệnh cơ bản trong linux
1 số lệnh cơ bản và bài tập, ví dụ cụ thể Áp dụng

Câu lệnh kèm theo ví dụ cho phần bài tập (Cơ bản)
Lệnh liên quan đến hệ thống
* exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
* logout: tương tự exit.
* reboot: khởi động lại hệ thống.
* halt: tắt máy.
* startx: khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
* mount: gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính.
* unmount: ngược với lệnh mount.
Lệnh thao tác trên tập tin
* ls: lấy danh sách tất cả các file và thư mục trong thư mục hiện hành.


* pwd: xuất đường dẫn của thư mục làm việc.
* cd: thay đổi thư mục làm việc đến một thư mục mới.
* mkdir: tạo thư mục mới.
* rmdir: xoá thư mục rỗng.
* cp: copy một hay nhiều tập tin đến thư mục mới.
* mv: đổi tên hay di chuyển tập tin, thư mục.
* rm: xóa tập tin.
* wc: đếm số dòng, số kí tự... trong tập tin.
* touch: tạo một tập tin.
* cat: xem nội dung tập tin.
* vi: khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
* df: kiểm tra dung lượng đĩa.
* du: xem dung lượng đĩa đã dùng cho một số tập tin nhất định
Lệnh khi làm việc trên terminal
* clear: xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
* date: xem ngày, giờ hệ thống.
* cal: xem lịch hệ thống.
Lệnh quản lí hệ thống
* rpm: kiểm tra gói đã cài đặt hay chưa, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói.
* ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
* kill: dừng tiến trình khi tiến trình bị treo. Chỉ có người dùng super-user mới có thể dừng tất cả các tiến trình còn người dùng bình thường chỉ có thể dừng tiến trình mà mình tạo ra.
* top: hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
* pstree: hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
* sleep: cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
* useradd: tạo một người dùng mới.
* groupadd: tạo một nhóm người dùng mới.
* passwd: thay đổi password cho người dùng.
* userdel: xoá người dùng đã tạo.
* groupdel: xoá nhóm người dùng đã tạo.
* gpasswd: thay đổi password của một nhóm người dùng.
* su: cho phép đăng nhập với tư cách người dùng khác.
* groups: hiển thị nhóm của user hiện tại.
* who: cho biết ai đang đăng nhập hệ thống.
* w: tương tự như lệnh who.
* man: xem hướng dẫn về dòng lệnh như cú pháp, các tham số...

1 Số ví dụ


*** tạo user
useradd -c "mieuta" -m tenuser -g tengroup
*** tạo group
groupadd tengroup
*** xoa user
userdel tenuser
*** chuyen user sang group
usermod -g groupcanchuyen tenuser
*** tao thu muc CN08A trong thu muc root
mkdir /root /CN08A
*** tao thu muc hdh va CSDL trong CN08A
mkdir/root/CN08A/hdh
mkdir/root/CN08A/CSDL
*** tao tap tin thongtin.txt trong thu muc linux voi noi dung ten cua minh va mssv
cat >thongtin.txt
nguyen van A
mssv : 0123456789

*** copy thongtin.txt sang CN08A
cp data.txt CN08A
xem noi dung trong file thongtin.txt
vi data.txt
nhấn phím insert nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung file
nhấn :w nếu bạn muốn ghi lại thay đổi
nhấn :q để thoát
*** xóa file data.txt
rm data.txt
*** xóa 1 thư mục mà ko cần hỏi
rm -rf tenthumuc
*** di chuyen file vao thu muc
mv tenfile/tenthumuc
***xet quyen admin cho user = chuyen user vao group admin
usermod -g tengoupadmin tenuser
*** thay đổi pass cho user
Passwd user


Để hiểu và sử dụng tốt các câu lệnh trên, các bạn nên sử dụng lệnh man với cú pháp: man ten_cau_lenh để có được những thông tin đầy đủ về chức năng cũng như cú pháp của câu lệnh.
Chúc các bạn có những giây phút thú vị khi khám phá hệ điều hành này.
Loading...
Chuyên mục: , ,

0 nhận xét:

Đăng một bình luận